/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
229,000-230,500
229,750
+3,000
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
234,000-237,500
235,750
+2,500
Jan 20, 2023
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
148,500-152,000
150,250
+1,500
Jan 20, 2023
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
155,000-158,500
156,750
+2,000
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
235-250
242.5
+3
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
213,500-215,000
214,250
+3,000
Jan 20, 2023
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
217,500-219,000
218,250
+3,000
Jan 20, 2023
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
217,500-219,000
218,250
+3,000
Jan 20, 2023
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
217,500-219,000
218,250
+3,000
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
14,500-16,500
15,500
0
Jan 20, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Jan 20, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Jan 20, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
207,000-209,500
208,250
+2,500
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
74,000-76,000
75,000
0
Jan 20, 2023
SnSO4 (RMB/mt)
177,000-179,000
178,000
0
Jan 20, 2023
SnO2 (RMB/mt)
274,000-276,000
275,000
0
Jan 20, 2023
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
155,000-157,000
156,000
0
Jan 20, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
153,000-155,000
154,000
0
Jan 20, 2023
SnCl2 (RMB/mt)
174,000-176,000
175,000
0
Jan 20, 2023
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
72,000-74,000
73,000
0
Jan 20, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

PV Ribbon
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
icon
Jan 30, 2023 09:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2302 (RMB/mt)
238,850
246,970
246,970
236,330
2,376
+7,420
SN2303 (RMB/mt)
239,160
243,650
244,650
236,570
25,135
+7,210
SN2304 (RMB/mt)
239,430
240,890
243,950
236,800
4,113
+7,040
SN2305 (RMB/mt)
239,190
245,110
245,110
236,590
1,962
+6,880
SN2306 (RMB/mt)
237,360
240,090
240,100
236,120
19
+5,100
SN2307 (RMB/mt)
237,080
239,250
239,840
235,490
66
+4,760
SN2308 (RMB/mt)
235,550
233,740
235,550
233,740
3
+3,610
SN2309 (RMB/mt)
236,000
239,000
239,000
234,620
19
+9,590
SN2310 (RMB/mt)
236,000
236,000
236,000
236,000
1
+6,100
SN2311 (RMB/mt)
236,800
236,800
236,800
236,800
3
+7,590
SN2312 (RMB/mt)
234,050
234,050
234,050
234,050
1
+6,500
SN2401 (RMB/mt)
229,170
229,170
229,170
229,170
1
+2,800

Change orientation to land scape to view the price table

LME
icon
Jan 30, 2023 09:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
30,060
30,655
30,655
29,835
70
-690

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
icon
Jan 30, 2023 09:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
7.94
7.837
7.98
7.83
-0.17
SHFE.SN2302/LME03
7.946
7.96
7.983
7.834
-0.19
SHFE.SN2303/LME03
7.956
7.853
7.997
7.846
-0.17
SHFE.SN2304/LME03
7.965
7.764
8
7.764
-0.15
SHFE.SN2305/LME03
7.957
7.9
7.997
7.832
-0.16
SHFE.SN2306/LME03
7.896
7.904
7.965
7.868
-0.13
SHFE.SN2307/LME03
7.887
7.895
7.936
7.855
-0.16
SHFE.SN2308/LME03
7.836
7.814
7.87
7.81
-0.14
SHFE.SN2309/LME03
7.851
7.841
7.981
7.839
-0.14
SHFE.SN2310/LME03
7.851
7.882
7.882
7.851
-0.1
SHFE.SN2311/LME03
7.878
7.893
7.937
7.855
-0.11
SHFE.SN2312/LME03
7.961
7.989
7.989
7.961
-0.11
SHFE.SN2401/LME03
7.795
7.961
7.996
7.795
-0.15

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
icon
Jan 30, 2023 09:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
2,677.58
-327.46
3,943.54
-547.46
-3,922.67
Tin import arbitrage(SN2302) (RMB/mt)
2,150.08
2,738.11
3,293.11
-1,181.89
-4,688.58
Tin import arbitrage(SN2303) (RMB/mt)
2,629.17
-375.71
3,895.26
-595.71
-3,563.98
Tin import arbitrage(SN2304) (RMB/mt)
3,617.9
-2,552.41
4,655.94
-2,552.41
-2,918.05
Tin import arbitrage(SN2305) (RMB/mt)
3,416.98
1,706.69
4,585.02
-403.31
-3,379.53
Tin import arbitrage(SN2306) (RMB/mt)
2,375.08
2,592.28
4,313.55
1,378.38
-2,112.83
Tin import arbitrage(SN2309) (RMB/mt)
-538.11
-813.32
3,350.6
-902.78
-2,768.38

Change orientation to land scape to view the price table