/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (CNY/mt)
275,000-276,500
275,750
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (CNY/mt)
280,000-283,500
281,750
0
Jul 15, 2024
Solder Bar(60A) (CNY/mt)
178,000-181,500
179,750
0
Jul 15, 2024
Solder Bar(63A) (CNY/mt)
185,500-189,000
187,250
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (CNY/kg)
282-297
289.5
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
40% Tin Concentrate(Yunnan) (CNY/mt)
258,000-259,500
258,750
0
Jul 15, 2024
60% Tin Concentrate(Guangxi) (CNY/mt)
262,000-263,500
262,750
0
Jul 15, 2024
60% Tin Concentrate(Jiangxi) (CNY/mt)
262,000-263,500
262,750
0
Jul 15, 2024
60% Tin Concentrate (Hunan) (CNY/mt)
262,000-263,500
262,750
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (CNY/mt)
15,500-18,500
17,000
0
Jul 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (CNY/mt)
11,500-14,500
13,000
0
Jul 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (CNY/mt)
11,500-14,500
13,000
0
Jul 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (CNY/mt)
11,500-14,500
13,000
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (CNY/mt)
254,000-256,500
255,250
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (CNY/mt)
75,000-77,000
76,000
0
Jul 15, 2024
SnSO4 (CNY/mt)
175,000-177,000
176,000
0
Jul 15, 2024
SnO2 (CNY/mt)
272,000-274,000
273,000
0
Jul 15, 2024
Sodium Stannate (42%) (CNY/mt)
153,000-155,000
154,000
0
Jul 15, 2024
Sodium Stannate (36.5%) (CNY/mt)
151,000-153,000
152,000
0
Jul 15, 2024
SnCl2 (CNY/mt)
172,000-174,000
173,000
0
Jul 15, 2024
Stannous Methanesulfonate (CNY/mt)
78,000-80,000
79,000
0
Jul 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2408 (CNY/mt)
273,500
274,380
274,590
272,170
29,278
-1,090
SN2409 (CNY/mt)
274,120
275,050
275,280
272,660
9,671
-1,080
SN2410 (CNY/mt)
274,420
275,560
275,560
273,170
1,251
-1,110
SN2411 (CNY/mt)
274,360
275,130
275,130
272,990
92
-1,200
SN2412 (CNY/mt)
274,170
274,110
274,360
273,000
15
-1,020
SN2501 (CNY/mt)
274,180
274,460
274,820
272,770
48
-1,060
SN2502 (CNY/mt)
274,520
276,200
276,200
274,520
2
-6,010
SN2503 (CNY/mt)
273,280
272,180
273,280
272,180
4
-1,940
SN2504 (CNY/mt)
273,400
273,160
273,400
273,160
2
-1,670
SN2505 (CNY/mt)
273,690
273,500
274,090
273,050
10
-350
SN2506 (CNY/mt)
273,030
274,350
274,350
273,030
2
-8,880

Change orientation to land scape to view the price table

icon

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
33,470
33,500
33,700
33,400
279
-225

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.2005
8.1656
8.229
8.1656
+0.006
SHFE.SN2408/LME03
8.1715
8.1807
8.1991
8.1431
-0.009
SHFE.SN2409/LME03
8.19
8.1551
8.2185
8.1551
+0.005
SHFE.SN2410/LME03
8.199
8.2159
8.2245
8.1718
-0.002
SHFE.SN2411/LME03
8.1972
8.1957
8.2252
8.1598
-0.013
SHFE.SN2412/LME03
8.1915
8.1824
8.2075
8.1562
-0.017
SHFE.SN2501/LME03
8.1918
8.1758
8.2146
8.1568
-0.002
SHFE.SN2501/LME03
8.1967
8.1508
8.2519
8.1169
+0.073
SHFE.SN2503/LME03
8.1649
8.1491
8.182
8.1326
-0.031
SHFE.SN2504/LME03
8.1685
8.154
8.1784
8.154
-0.047
SHFE.SN2505/LME03
8.1772
8.1752
8.1879
8.1568
-0.008
SHFE.SN2505/LME03
8.1612
8.0985
8.1844
8.0792
+0.013
SHFE.SN2506/LME03
8.0874
8.1277
8.1385
8.079
+0.037

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (CNY/mt)
-11,372.81
-13,266.14
-10,463.66
-13,266.14
+984.181
Tin import arbitrage(SN2408) (CNY/mt)
-12,891.09
-12,701.17
-12,011.7
-13,922.22
+413.796
Tin import arbitrage(SN2409) (CNY/mt)
-12,987.39
-14,883.72
-12,078.46
-14,883.72
+987.699
Tin import arbitrage(SN2410) (CNY/mt)
-12,485.16
-12,045.49
-11,739.96
-13,508.32
+724.27
Tin import arbitrage(SN2411) (CNY/mt)
-12,545.16
-12,728.03
-11,709.51
-13,908.32
-203.366
Tin import arbitrage(SN2412) (CNY/mt)
-11,521.39
-11,908.2
-10,994.65
-12,762.8
+880.404
Tin import arbitrage(SN2503) (CNY/mt)
-10,297.51
-10,960.5
-9,702.44
-11,525.69
+838.637

Change orientation to land scape to view the price table

icon
icon
Live chat via WhatsApp
icon
Help us know your opinions in 1minutes.
icon