/ 
Photovoltaic
 / 
Polysilicon

Polysilicon prices

Polysilicon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Dense Polysilicon (CNY/kg)
75-87
81
0
Sep 28, 2023
Popcorn Polysilicon (CNY/kg)
70-82
76
0
Sep 28, 2023
N-Polysilicon (CNY/Kg)
90-98
94
0
Sep 28, 2023
St-partiales (CNY/kg)
73-83
78
0
Sep 28, 2023
The Price Index of Polysilicon (CNY/kg)
82.78-82.78
82.78
0
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table