/ 
Non-ferrous
 / 
Photovoltaic
 / 
Polysilicon

Latest Update in the SMM Polysilicon Market

Polysilicon markets & Index

Polysilicon
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Recharging Polysilicon (USD/kg)
15.37-17.91
16.64
-0.28
Jun 05, 2023
Dense Polysilicon (USD/kg)
14.81-17.35
16.08
-0.35
Jun 05, 2023
Popcorn Polysilicon (USD/kg)
14.24-16.64
15.44
-0.28
Jun 05, 2023
N-Polysilicon (USD/kg)
15.65-18.05
16.85
-0.28
Jun 05, 2023
St-partiales (USD/kg)
13.4-14.81
14.1
-0.71
Jun 05, 2023
The Price Index of Polysilicon (USD/kg)
14.72-14.72
14.72
-0.26
Jun 05, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Polysilicon Headlines

more...

Polysilicon News